Jogi nyilatkozat

Általános szabály

Az Okoshitel Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Csillag utca 11., cégjegyzékszáma: 13-09-125531, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által) tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14599149 számú tevékenységi engedélye alapján folytatja.

Az Okoshitel Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-62876/2013.

A www.okoshitel.hu honlap üzemeltetője az Okoshitel Kft. és e minőségében fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül a honlapra vagy annak bármely tartalmára nézve fejlesztést, változtatást, módosítást vagy javítást eszközöljön.

A www.okoshitel.hu honlap, vagy bármely oldalának megnyitása, illetve használata kizárólag a jelen jogi nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaival összefüggésben megengedett.

A honlap használata a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti. Amennyiben Ön a jogi nyilatkozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy kérjük a honlap megnyitásának és használatának mellőzését.

Szerzői jog

A www.okoshitel.hu honlap és annak teljes tartalma szerzői -, illetve egyéb jogi védelem alatt áll, a honlapon megjelenő teljes tartalomhoz fűződő védett jogok az Okoshitel Kft-t illetik meg. A honlapon megjelenő teljes tartalomra vonatkozóan az Okoshitel Kft. minden jogát fenntartja. Különösen tilos a tartalmat vagy annak bármely részét az Okoshitel Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül közölni, terjeszteni, nyilvánosságra hozni, illetve bármilyen egyéb módon jogosulatlanul felhasználni. A honlap, annak tartalma, vagy bármely részének felhasználása, valamint a védett jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

Felelősségkorlátozás

A honlapon megjelenő minden tartalom (hitel termékek és azok igénybevételének feltételei, törlesztő részletek) kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül szerződéses ajánlatnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, nem pótolja, és nem helyettesíti az egyedi szerződéseket. A tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért az Okoshitel Kft. felelősségét kizárja.

A honlapon ismertetett termékek igénybevehetőségének feltétele, hogy az igénylő esetileg megfeleljen a termék kínálója konkrét szerződéses feltételeinek és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az Okoshitel Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapon ismertetett terméket a termék igénylője igénybe tudja-e venni, illetve nem vállal felelősséget azért, hogy azt milyen feltételekkel veszi igénybe.

A honlap készítése során az Okoshitel Kft. nyilvánosan hozzáférhető információkat, saját adatokat és más, megbízhatónak tartott forrásokat használt és használ fel. Minden ésszerű intézkedés megtörtént, hogy az információk pontosak, a vélemények megalapozottak legyenek, de erre nincs semmilyen garancia vagy biztosíték. Az Okoshitel Kft., valamint a képviseletében és érdekkörében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért, veszteségért, amelyek a honlap, vagy bármely oldalának tartalmára visszavezethető okból, a honlap, vagy bármely oldalának megnyitásából, illetve használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok helytelen megadásából vagy azok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítás késedelméből, számítógépes vírusból, az adatátviteli út hibájából, egyéb vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból keletkeznek.

Adatkezelés

A megadásra kerülő adatokat az Okoshitel Kft. – a hírlevél küldést is ideértve – pénzügyi szolgáltatás közvetítése céljából, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig, illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Az Okoshitel Kft. csak azokat az adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek az Okoshitel Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez feltétlenül szükségesek.

Adatvédelem

Az adatkezelési gyakorlat kialakítása során a Okoshitel Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv),
 2. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
 3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Kezelt adatok köre

Az Okoshitel Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a www.okoshitel.hu honlapra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve Okoshitel Kft. által nyújtott, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó ajánlatkérés alkalmával rendelkezésre bocsátja. A regisztrációhoz, kapcsolatfelvételhez, és finanszírozási ajánlat elkészítéséhez a látogató a nevét és email címét, és /vagy telefonszámát valamint az ajánlat összeállításához szükséges egyéb adatokat (pl. háztartás jövedelmére, fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozóakat) adja meg.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Okoshitel Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja

 1. piaci elemzések készítése,
 2. statisztikák összeállítása,
 3. finanszírozási ajánlat készítése,
 4. marketig célú megkeresések küldése,
 5. egyéb tájékoztatás elektronikus levél útján, vagy egyéb formában.

Adatok felhasználása, továbbítása

Az Okoshitel Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. Az Okoshitel Kft. az adatokat kizárólag a finanszírozó hitelintézetnek és a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Okoshitel Kft. a megadásra kerülő adatokat kizárólag az érintett kérése, hozzájárulása, valamint törvény, bírósági vagy más hatósági határozat alapján adhatja ki harmadik személy részére. Az adatkezelés időtartama alatt az érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatai helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az itt megjelölt jogokra vonatkozó igényt az Okoshitel Kft. postai úton a székhelycímére történő megküldéssel kéri jelezni. Az érintettek jogait – ideértve a bíróság előtti jogérvényesítés lehetőségét is – részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza:

13. Az érintettek jogai és érvényesítésük

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

16. Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

30. A Hatóság vizsgálata

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

(2) A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.

(3) A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

(4) A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Statisztikai célú adatgyűjtés

A honlap szervere használat közben elmenthet a felhasználó számítógépére vonatkozó információkat és adatokat, így az IP címet (amely a számítógép azonosítására szolgáló szám), a böngésző, valamint az operációs rendszer típusát. Ezen adatokat az Okoshitel Kft. a felhasználó által megadott személyes vagy egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, az itt megjelölt adatok mentése kizárólag a látogatottsági statisztikák készítése és a honlap szolgáltatásainak javítása érdekében történik.

Hasznos tudnivalók hitelfelvétel előtt